Kispest Önkormányzata 2012-ben pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” (Öveges Program) TÁMOP-3.1.3-11/1 pályázatra. A pályázati intézkedés célja az volt, hogy több feladat-ellátási hely által közösen használt természettudományos laboratóriumok jöjjenek létre, ezzel együtt lehetőség legyen a korszerű pedagógiai módszerek (a tanulók kísérletezésbe történő bevonásán alapuló kooperatív tanulás, tömbösített óraszervezés) megvalósítására. Ezek a célok hozzájárulhatnak a Nemzeti Alaptantervben és a Kerettantervben megfogalmazott, a természettudományos és technikai kompetenciára vonatkozó elvárások kialakításához, mely szerint elvárás, hogy a tanuló:

¾       Egyre önállóban használja, illetve alkalmazza az alapvető tudományos fogalmakat és módszereket problémák megoldása során.

¾       Tudása és megfigyelési képességei fejlődésének köszönhetően tanári irányítás mellett, de mind önállóbban hajtson végre kísérleteket, megfigyeléseket, amelynek eredményeit értelmezni is tudja.

¾       Technikai ismereteit és kompetenciáit egyre önállóbban alkalmazza az iskolai és iskolán kívüli környezetben.

¾       Ismerje fel az emberi tevékenység környezetre gyakorolt káros hatásait, belássa, hogy erőforrásaink döntően végesek, és ezeket körültekintően, takarékosan kell hasznosítanunk.

¾       Nyitottá váljon a környezettudatos gondolkodás és cselekvés iránt, képes legyen környezettudatos döntések meghozatalára.

Fő célunk, a tanulók természettudományos tárgyak iránti motivációjának erősítése, valamint a térségi iskolák természettudományos oktatásának javítása.

Az Öveges szakkörön lehetőség nyílik a tehetséges tanulókkal való külön foglalkozásokra is.

A sikeres pályázat lehetővé tette a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban egy modern technológiával felszerelt, a korszerű pedagógiai szemléltetés igényeinek megfelelő fizika/kémia/biológia szaktantárgyak oktatását segítő iskolai laboratórium kialakítását, amely a kerületi általános iskolák tanulóit és szaktanárait is fogadni tudja.

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el és alkotó egyénekké váljanak. A természettudományos laboratóriumban alkalmazható munka- és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását, megfelelő kihívások elé állíthatják a diákokat.